מחלקת משאבי אנוש

שאלון אישי למועמד למשרה פנויה

21-07-2424

המכרז אינו פעיל

פרטי מכרז
תאריך התחלת מכרז: 11-09-2023 00:00   
תאריך סיום מכרז: 25-09-2023 00:00   
2023-426
מכרז למשרת מדריכ/ה ביחידה לקידום נוער בגליל העליון בבתי הספר עמק החולה ועיינות ירדן
פרטים אישיים
שם משפחה
שם פרטי
* מספר ת.ז
* כתובת דוא"ל
* מספר טלפון נייד
* טלפון נוסף
* מין

עיר מגורים
* רחוב
* מספר בית
מספר דירה
מיקוד
ניסיון תעסוקתי רלוונטי
מקום עבודה
תאריך תחילת עבודה
תאריך סיום עבודה
תיאור תפקיד
הסיבה להפסקת עבודה

תפקיד אחרון ברשות מקומית:
תאריך התחלה:
תאריך סיום:
סיבת עזיבה:
השכלה


שם המוסד
שם היישוב של המוסד
מגמה
מספר שנות לימוד
שנת סיום


שם המוסד
שם היישוב של המוסד
מגמה
מספר שנות לימוד
שנת סיום


שם המוסד
שם היישוב של המוסד
מגמה
מספר שנות לימוד
שנת סיום


שם המוסד
שם היישוב של המוסד
מגמה
מספר שנות לימוד
שנת סיום


שם המוסד
שם היישוב של המוסד
מגמה
מספר שנות לימוד
שנת סיום

קורסים והשתלמויות בתחום המקצועי הרלוונטי לתפקיד המכרז
שם הקורס / השתלמות
תאריך תחילה
תאריך סיום
מסגרת לימודים
אנא צרף תעודה רלוונטית
רשיונות נהיגה/בעלות על רכב
סוג הרשיון: נא לסמן v
שפות
השפה
קריאה
כתיבה
דיבור
השפה
קריאה
כתיבה
דיבור
השפה
קריאה
כתיבה
דיבור
ממליצים
שם פרטי + שם משפחה
תפקיד / מקצוע
מקום עבודה
אנא צרף מסמך רלוונטי

צירוף מסמכים
אנא צרף קורות חיים
קרובי משפחה
קרובי משפחה בין עובדי המועצה ונבחריה ( "קרובי משפחה" בהגדרתם בנוהל מס' 24.0202 "העסקת קרובי משפחה" ):
הגדרת קרבת משפחה:
קרבת משפחה לרבות קרבת משפחה חורגת או הנוצרת עקב אימוץ תהיה:
בן-זוג, בת-זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן אח, בת אח, בן אחות, בת אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה.
שם הקרוב -
הריני מצהיר בזאת שכל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים וידוע לי כי מסירת פרטים / מסמכים שאינם נכונים מהווה עבירה על פי חוק.
(אם יתברר, בזמן כלשהו, כי הצהרתי זו אינה נכונה, אני מתחייב/ת להפסיק את עבודתי במועצה מיד עם קבלת הודעה מתאימה ממנהל משאבי אנוש; ובמקרה זה יראו אותי כמי שהתפטר/ה מעבודתו/ה במועצה על כל המשתמע מכך, וידוע לי כי במקרה זה לא אהיה זכאי/ת לפיצויי פיטורים או לדבר אחר כלשהו, וכי אין האמור לעיל גורע מסמכויות או מזכויות המועצה לנקוט נגדי כל צעד חוקי נוסף בגין מסירת הצהרה בלתי נכונה.)

חתימה:
נא תחתום כאן עם העכבר